Αθήνα 1896 – Επίσημα Αποτελέσματα και Περίληψη των Αγώνων

Olympic Games, B.C. 776- A.D. 1896. Published with the sanction and under the patronage of the Central Committee in Athens, presided over by his Royal Highness the Crown Prince Constantine.

Ολυμπιακοί Αγώνες, B.C. 776 – Μ.Χ. 1896. Εκδίδεται με την κύρωση και υπό την αιγίδα της Κεντρικής Επιτροπής στην Αθήνα, υπό την προεδρία της Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας τον διάδοχο Κωνσταντίνο.

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο