Αθήνα 2004 Επιτροπή Διεκδίκησης Ενημερωτικό Δελτίο – Athens 2004 Bid Commitee Fact Sheet