“Ο αθλητισμός οδηγεί να συνειδητοποιήσουμε ότι όσα μας ενώνουν είναι ισχυρότερα από όσα μας χωρίζουν. Είναι ιδανική πλατφόρμα για την ειρήνη” – “Sport leads to realize that what unites us is stronger than what divides us. It is an ideal platform for peace”
#peaceandsports #sports #peace #strong #people #truce
Ευχαριστώ την εφημερίδα “Εν τη Πόλει” και τον Εκδότη κ. Σιδηρόπουλο για το ενδιαφέρον τους σχετικά με τις δράση μου για την καταπολέμηση της βίας και την συνέντευξη που μου πήραν για το ediatorial της έκδοσης του Οκτωβρίου.